ALCATRAZ Parking | Modlin

513 234 234

Polski English Русский
Transfer z parkingu na lotnisko Modlin w 3 minuty - 0 zł.

Szybka rezerwacja online

* Wszystkie pola w formularzu sa wymagane
-
 
 
Ilość dni
Cena
w cenie parkowanie, dowóz i odbiór z lotniska
 

Witaj

Samochód pozostaw pod naszą opieką

A Ty leć daleko w świat!


REGULAMIN PARKINGU

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Alcatraz Parking Lotnisko Modlin zarządzany jest przez firmę MBR SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czardasza 8, 02-169 Warszawa NIP: 522 307 48 60 REGON: 36574098400000
2. Ceny podane są w PLN - firma nie jest płatnikiem podatku VAT
3. Firma MBR SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do zmiany cen rezerwacji za poszczególne okresy parkowania znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
4. Parking jest dozorowany 24h
5. Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie przez Użytkownika z Zarządzającym, umowy najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
7. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu użytkownika z Parkingu lub w czasie nie funkcjonowania Parkingu.
8. Użytkownikiem Parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca pojazdem) lub właściciel pojazdu, który uważany jest za Użytkownika Parkingu, w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wjazdu lub wyjazdu z Parkingu.

§ 2 Składanie zamówień

1. Rezerwacje miejsc parkingowych przyjmowane są poprzez:

- formularz na stronie internetowej
- tel. kom. 513 234 234 (orange)
- fax 22 765 01 09
2. Zamówienia poprzez formularz, telefon oraz fax mogą być dokonywane przez całą dobę 7 dni w tygodniu.
3. Po złożeniu rezerwacji klient otrzymuje na podane w formularzu konto e-mail generowaną automatycznie przez system parkingowy informację - list potwierdzający ze szczegółami rezerwacji.
4. Rezerwacja musi zawierać wszystkie niezbędne dane konieczne do jego realizacji w tym telefon kontaktowy.
5. Istnieje możliwość dokonania rezerwacji przez klienta bez konieczności jej opłacenia z góry – wymagane jest wypełnienie formularza.
6. Składając rezerwację Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych na zamówieniu przez administratora danych osobowych – MBR SP. Z O.O. celach związanych z działalnością administratora zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926/.

Firma oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 ze zm.; dalej: Ustawa) i że spełnia wszystkie wymogi przewidziane przez Ustawę. W przypadku korzystania z narzędzi „Wiarygodne Opinie” (potransakcyjne ankietowanie użytkowników), Firma powierza Opineo.pl zgodnie z art. 31 Ustawy przetwarzanie danych osobowych (adresów e-mailowych) użytkowników w celu przeprowadzenia badania opinii użytkowników (badanie opinii publicznej) w przedmiocie przeprowadzonej pomiędzy użytkownikiem, a firmą transakcji. W przypadku braku wypełnienia ankiety przez użytkownika w terminie 14 dni od daty wysłania ankiety, przekazany adres e-mailowy użytkownika jest trwale usuwany z bazy Opineo.pl. Firma oświadcza, iż powyższe działanie jest zgodne ze wszelkimi wymogami przewidzianymi przez Ustawę, w szczególności w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników.

7. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, do ich aktualizacji, oraz usunięcia, a także do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§ 3 Realizacja rezerwacji

1. Przyjęcie rezerwacji do realizacji następuje:

- w przypadku rezerwacji poprzez formularz na naszej stronie internetowej po otrzymaniu potwierdzenia wysyłanego automatycznie mailem przez system na adres podany w procesie rezerwacji.
- w przypadku gdy klient nie podał maila potwierdzamy rezerwację telefonicznie

2. Rezerwacja zostanie zrealizowana pod warunkiem, że w danym terminie posiadać będziemy dostępne miejsca parkingowe na naszym placu, o czym klient zostanie poinformowany:
- w przypadku składania rezerwacji poprzez formularz odpowiednim komunikatem wygenerowanym przez system rezerwacji
- w przypadku składania rezerwacji telefonicznie przez pracownika parkingu przyjmującego rezerwację

3. Klient może modyfikować rezerwacje, które zostały już wysłane tylko telefonicznie u pracownika parkingu +48 513 234 234
5. Do każdej rezerwacji dołączany jest paragon lub na życzenie faktura.

6. W uzasadnionych przypadkach jeśli zachodzi podejrzenie np. fikcyjnych danych kupującego zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji miejsca parkingowego po nieskutecznej próbie kontaktu z Klientem poprzez mail, telefon w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.


§ 4 Ochrona danych osobowych

1. Składając rezerwację Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych na zamówieniu przez administratora danych osobowych – MBR SP. Z O.O. celach związanych z działalnością administratora zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926/.
2. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, do ich aktualizacji, oraz usunięcia, a także do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§ 5 Zwroty

1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z rezerwacji złożonej i opłaconej z góry na naszym parkingu bez podania przyczyny.
2. Aby otrzymać zwrot opłaconej rezerwacji, należy anulować ją telefonicznie lub mailem na 1 dzień przed przyjazdem na parking.
3. Zwrot należności za opłaconą i nie wykorzystaną rezerwację wysyłany jest na podane wcześniej niezbędne do wykonania przelewu dane : imię i nazwisko, adres, numer konta bankowego, numer rezerwacji
3. Równowartość zwróconego towaru zostanie wysłana w ciągu 7 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe.

§ 6 Obowiązki kierującego pojazdem przed wjazdem i po wjeździe na parking .

1. Na terenie parkingu obowiązują przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005r. nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami) oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.
2. Kierowcy pojazdów korzystający z parkingu zobowiązani są do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych, poleceń obsługi parkingu oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie.
3. Na parking obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne,jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Na parkingu obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów z przyczepami.
5. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła. Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych (jeśli Użytkownik opuszcza samochód).
6. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczeniem się (przed staczaniem się). Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni Użytkownik Parkingu, także w stosunku do osób trzecich.
4. Za przedmioty pozostawione w pojeździe całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik Parkingu.
5. Zaparkowany pojazd powinien mieć szczelnie zamknięte szyby i wszystkie zamki tak aby dostęp do wnętrza był niemożliwy oraz włączone/uruchomione/uzbrojone wszystkie zabezpieczenia.
6. Stan techniczny pojazdu nie powinien zagrażać otoczeniu. Ryzyko strat powstałych wskutek niesprawności technicznej pojazdu na terenie parkingu ponosi Użytkownik Parkingu. Zabrania się wykonywania rozruchu pojazdu za pomocą holowania.
7. Bezwzględnie zakazane jest używanie ognia otwartego na terenie całego parkingu.

8. Jeśli użytkownik parkingu wyrządzi jaką kolwiek szkodę (obicie drzwiami, otarcie, wgniecenie itp.) w innym zaparkowanym samochodzie, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze parkingu.
Cennik
 
1 dzień
60 zł
2 dni
70 zł
3 dni
75 zł
4 dni
80 zł
5 dni
85 zł
6 dni
90 zł
7 dni
95 zł
8 dni
95 zł
9 dni
100 zł
10 dni
110 zł
11 dni
110 zł
12 dni
120 zł
13 dni
130 zł
14 dni
140 zł
Cena zawiera bezpłatny transfer parking-lotnisko-parking. Każda kolejna rozpoczęta doba powyżej 14 dni - 5 zł

Copyright © 2012-2016 Parking Lotnisko Modlin
Modlin | Strona główna | O nas | Cennik | Dla pasażera | Dojazd | Dla partnerów | Ważne informacje | Galeria | Opinie | Kontakt | Regulamin | Partner

Projekt i wykonanie: Pro-Link